Advance Steel

Inženjerima i tehničarima koji zahtevaju profesionalan i jednostavan 3D softver za automatizaciju izrade crteža, specifikacija materijala i NC fajlova. Autodesk Advance Steel drastično povećava produktivnost i kvalitet crteža i umanjuje moguće greške. Autodesk Advance Steel je deo GRAITEC konstruktivnog softverskog rešenja

100% posvećen čeličnim konstrukcijama

Autodesk Advance Steel ubrzava dizajn fazu (singl ili multi user mode) nudeći obimnu biblioteku profila, makroa za automatsko kreiranje veza i specifičnih alatki za kreiranje stepenica, rukohvata i raznih drugih čeličnih elemenata. Autodesk Advance Steel automatski generise radioničarske crteže kao i ostale potrebne crteže koristeći inteligentne alatke za automatsku kontrolu dimenzija i oznaka.

Modelovanje Konstrukcije

Sve alatke su obezbeđene radi bržeg i efikasnijeg modelovanja. Kreiranje tačnog modela je veoma važno pošto Autodesk Advance Steel iz njega kreira projektnu dokumentaciju ( crteži, liste, NC fajlovi ).

U prvom koraku, Advance Steel pruža korisniku veliku biblioteku konstruktivnih elemenata i alatki za modelovanje kao što su:

 • Ramovi, Spregovi itd,
 • Različiti profili,
 • Krovne ravni,
 • stepenice, rukohvati, stube i međusobne veze itd.
 • zavareni i zakrivljeni profili
 • Complex folded plates (e.g., conical or twisted)

Autodesk Advance Steel funkcioniše u 2D ili 3D u zavisnosti od zahteva korisnika i tipa konstrukcije koji se modeluje. Takođe podržava sve osnovne CAD koncepte i funkcionalnosti ( snap points, grip points, copy itd ).

U drugom koraku, Autodesk Advance Steel poseduje biblioteku prilagodljivih automatskih veza ( više do 300 tipova veza ), i na taj načih povećava brzinu i efikasnost modelovanja.

Autodesk Advance Steel takođe nudi i mogućnost da kreirate specifične veze (custom connections ) koristeći razne alatke za to:

 • Polygonal cuts on plate and beam (cope, along centerline, polygonal, on the UCS, with an angle)
 • Placement of bolts, holes and shear studs
 • Welded connections

Uključene su sve neophodne alatke za kreiranje, čuvanje i ponovno korišćenje jednostavnih ili složenih veza. Sačuvane veze mogu se pregledati i upotrebiti iz Connection template explorer, zatim se mogu ponovo modifikovati ili kopirati koristeći se njenim plavim ramom.
Novi Connection Vault sadrži sledeće mogućnosti:

 • Sve konekcije na jednom mestu
 • Mogućnost da se vidi konekcija sa različitim parametrima
 • Odabir konekcije i koristiti je direktno iz connection vault!

Autodesk Advance Steel automatski dodeljuje part marks ( pozicioniranje ). Preko dijalog boksa, mogu da se definišu prefiksi, metod, početni pozicioni broj itd .

Kolaboracija preko multi-user

Sa “Model Share” tehnologiom, korisnici Autodesk Advance Steel-a mogu da rade istovremeno na jednom projektu radi ubrzanja projekta.
Autodesk Advance Steel nudi fleksibilnu i sigurnu multi-user funkcionalnost koja omogućava:

 • Veća brzini modelovanja velikih projekata više korisnika radi na istom DWG fajlu )
 • Display performances ( komanda za prikazivanje samo selektovanih elemenata)
 • Fleksibilnost (veze mogu biti kreirane između elemenata koji su kreirani od strane različitih korisnika )
 • Sigurnost ( element koji koristi jedan korisnik ne može da modifikuje drugi korisnik)
 • Informisanost ( informisanost o promenama na modelu u realnom vremenu )

Automatizovana izrada crteža

Jedom kada je modelovanje završeno, Autodesk Advance Steel nudi širok spektar automatske izrade crteža. Različiti formati (od A4 do A0) kao i različiti šabloni za izradu crteža. Svaki drtež detalja se kreira na posebnom DWG fajlu. Detalji se automatski obeležavaju i dimenzionišu. Izlazni crteži mogu se podešavati po specifičnim zahtevima korišćenjem Drawing Style Manager-a.

Izrada crteža

 • Automatska izrada izometrije sa različitim mogućnostima prikazom informacija
 • 2D crteži, kao što su nivoi, plan armiranja i krova se automatski dimenzionišu i označavaju
 • Function for automated view creation on the drawing for special situations such as a complex detail or a base point with the foundation.

Radioničarski crteži

 • Izrada radioničarskih crteža pojedinačnih elemenata kao i sklopova
 • Automatizovana izrada crteža pomoću procesa
 • Svi elementi se automatski dimenzionišu i označavaju sa odgovarajućim informacijama
 • Dimenzije se mogu prikazati kao Relative, Running ili Ordinate
 • Šablon za razvijene delove i cevi
 • Potreban presek u glavnom pogledu se kreira automatski

Poslednja podešavanjaAutomatsko kreiranje pogleda prilikom postavljanja linije preseka
Mogućnost promene razmere, isečka i prezentacije direktno u crtežu
Dodatne dimenzione linije ( luk, ugao itd ) mogu se dodavati i modifikovati
Lako dodavanje dodatnih informacija selektovanjem informacija direktno iz modela

Document management

Kada se završi sa crtežima, mogu se kreirati specifikacija materijala ( BOM ), liste i NC fajlovi. Korisnik može da koristi već definisane ili formate prilagođene sebi.

Autodesk Advance Steel automatski kreira revision clouds u crtežima prilikom modifikacija u odnosu na prethodno stanje crteža. Ovo omogućava korisnicima da imaju bolju kontrolu promenjenih elemenata posle automatskog ažuriranja crteža sa revizionim brojem.

BIM tehnologija

Ceo Graitec program može sada na veoma lak način da komunicira međusobno pomoću novog BIM format, koji omogućava razmenu modela između aplikacija kao i sinhronizaciju modela, a da se pritom očuvaju njegovi podaci.

Otkrijete kako su GRAITEC programi kompatibilni sa Autodesk Revit Structure.

Advance Steel artikli o tehničkim karakteristikama