StudioARS URBANO Canalis

Urbano Canalis je kompletno rešenje za projektovanje  sistema odvoda padavinskih i otpadnih voda

Moguće je brzo, jednostavno i detaljno projektovati sve  vrste sistema. Zahvaljujući brzini, dinamičkom modelu i  drugim zajedničkim karakteristikama Urbano softvera, proces projektovanja teče glatko i efikasno.

Detaljan opis funkcija:

Neposredno određivanje nivelete.

Postoji više neposrednih metoda za određivanje nivelete baziranih na nagibu, te minimalnoj i maksimalnoj dubini zasipa cevi. Postoji i više metoda za uređivanje nivelete kao što su: promena dubine ili visine, nagiba, umetanje kaskadnih okana i dr. Tim funkcijama neposredno se određuje niveleta cevovoda na uzdužnim profilima

Automatsko određivanje nivelete

Kompleksan, ali vrlo efikasan algoritam koji uzima u obzir parametre kao što su minimalna i maksimalna dubina zasipa cevi, minimalan i maksimalan nagib, odmak od prethodnog niza ili bočnog uliva (prekidno okno – kaskada).

Algoritam uzima u obzir prethodno unešene nivelete, na primer od postojećih sistema i proračunava optimalno rešenje u skladu sa zadatim parametrima.

Ukoliko su padovi terena u granicama minimalnih i maksimalnih dozvoljenih padova cevi, program će za rešenje uzeti padove terena. U slučaju da je teren vrlo strm, moguće je odabrati opciju da program umetne dodatne čvorove, kako bi se padovi zadržali u zadatim granicama. Automatsko određivanje nivelete pokreće se na zahtev korisnika i nakon izvršavanja funkcije može se dodatno uređivati i menjati bilo kojom od postojećih funkcija za uređivanje nivelete u Urbanu. Može se izvršavati prizvoljan broj puta, što se u programu odredi u vidu konfiguracije.

Kada su određeni prečnicii cevi, niveleta  cevi i vrste okana u čvorovima, moguće je nacrtati  šeme okana. U šemama okana moguće je iscrtati  osnovu okna s ulaznim i izlaznim cevima i uglovima  među njima, poprečni presek kotiranh visina cevi  i okna i razvijenu šemu okna. Sve važne podatke  moguće je ispisati u tablicu unutar šeme. Šeme okana  izuzetno su korisne kada se koriste prefabrikovana okna.

 

Analiza sistema.

Funkcionalnost kanalizacionog  sistema moguće je proveriti u odnosu na određene  kriterijume. Na primer, moguće je proveriti ima li  cevi čiji je pad izvan granica određenih vrednosti  minimalnog i maksimalnog pada, postoji li više izlaznih  deonica ukoliko je u sistemu odvođenja greškom tako  isprojektovano, da li je niveleta uzvodne cevi niže od  nizvodne, ili je možda prečnik uzvodne cevi manji  od prečnika nizvodne cevi. Korisnik može zadati i  neke svoje kriterijume prema kojima želi proveravati  sistem. Program će proveriti sistem prema odabranim  kriterijumima i pokazati u kojim elementima se javlja  neslaganje s postavljenim uslovima. Moguće je takođe  označiti te elemente u uzdužnim profilima.

Slivne površine.

Proračun oborinskih protoka zahteva  određivanje slivnih površina. Slivne se površine  mogu odrediti crtanjem ili izborom zatvorenih CAD elementata, kao npr. linija ili polilinija. Moguće je  kreirati slivne površine i njihove podpovršine s različitim  koeficijentima oticanja. Tada program proračuna ukupnu slivnu površinu i prosečni koeficijent oticanja.

Uticajne površine.

Proračun otpadnih protoka moguće  je izvesti koristeći nekoliko različitih metoda, a jedna  od njih omogućava korištenje uticajnih površina  kojima se mora zadati gustina stanovništva. Postupak  određivanja uticajnih površina sličan je onom za  određivanje slivnih površina.

http://www.studioars.com/hr/upload/URBANO8/CANALIS/Cachment_areas1.png

Proračun oborinskih protoka. 

Padavinske protoke  moguće je proračunati racionalnom ITP metodom, koja  uključuje proračun protoka prema ITP krivama ili  jednostavnom metodom, koja uključuje proračun preko  površine, intenziteta padavina i koeficijenta oticanja.  Ove metode sadrže i razne verzije za različite zemlje i  njihove propise.

Proračun otpadnog protoka.

Otpadni protok moguće  je proračunati koristeći nekoliko dostupnih metoda,  uključujući proračun koji se bazira na uticajnim površinama i linearni procentni proračun. Ove metode  takođe sadrže razne verzije za različite zemlje i njihove  propise.

Dodatni protoci.

Moguće je zadati dodatne protoke,  na primer tačkaste protoke, strane vode ili dodatni  padavinski protok.

Ukupni protoci.

Kako bi program proračunao ukupne  protoke sistema, potrebno je odabrati protoke  koje program treba da uzme u obzir. Tada je potrebno proračunati tranzitne protoke sistema, a posle toga  ukupne protoke koji se sastoje od tranzitnih protoka  i sopstvenih protoka deonica. U slučaju da se projektuje  mešoviti sistem koji nosi i padavinske i otpadne protoke,  moguće je modelirati tzv. „suvi period“.

Hidraulično dimenzionisanje.

Moguće je pokrenuti  hidralični proračun sistema koji se temelji na Darcy-Weisbach i Prandtl-Colebrook jednačinama. Moguće  je proračunati potrebne prečnike cevi iz postojećih  protoka i padova, ili pak potrebne padove iz zadatih  protoka i prečnika cevi. Moguće je pokrenuti proračun  u odnosu na već postojeće prečnike, ili pak odabrati  grupu cevi iz koje onda program odabere potrebne  prečnike. Moguće je postaviti i određene uslove  proračuna kao npr. maksimalni procenat punjenja cijevi,  minimalne prečnike ili prečnik ne manji od uzvodnog.

http://www.studioars.com/hr/upload/URBANO8/CANALIS/Hydraulic_calc_dialog1.png

SWMM izvoz

Geometriju cele mreže zajedno sa  slivnim površinama moguće je izvesti u EPA SWMM  kako bi se tamo mogli vršiti hidrodinamički proračuni.

Statika cevi.

Proračun uzima u obzir statička i dinamička opterećenja, karakteristike tla i cevi.  Rezultati uključuju deformaciju cevi i proveru postavljenih uslova proračuna.